• Shantanu Rathod
  AIR 79
  JEE Advance 2016
 • Malhar Jadhav
  AIR 164
  JEE Advance 2016
 • Ishita Das
  AIR 184
  JEE Advance 2016
 • Bhavna Awasya
  AIR 180
  JEE Advance 2016
 • Unmesh Rasker
  AIR 282
  JEE Advance 2016
 • Sankalp Ramesh
  AIR 369
  JEE Advance 2016
 • Bhagat Solanki
  AIR 447
  JEE Advance 2016